KONV05

https://static.pomidorprint.ru/uploads/stamps/files/KONV05_fabrika_cveta_otkrytka.eps